ویرایش و تصحیح کتب عربی


ویراستاری و تصحیح متون و کتب عربی از خدمات این موسسه می باشد .نمونه کارهای موسسه در این زمینه به قرار زیر می باشد :

 • ویراستار و مصحح کتاب  ” فرهنگ اصطلاحات معاصر ” (عربی – فارسی )  در 632 صفحه ،  یک جلد ،  سال1377 ،  چاپ دوم ،  ایران ،  قم .
 • ویراستار و مصحح  مقاله ” أمراء الکوفة و حکامها ” ،  به زبان عربی ،  ایران ،  تهران ، 2004.
 • نظارت بر ترجمه کتاب ” موسوعة النحو و الصرف و الإعراب ” مؤلف إمیل بدیع یعقوب، ایران ، قم ، 1420.
 • نظارت بر ترجمه و شرح کتاب “مبادی العربیة ( با حل کامل تمرینات )  ” ،  ایران ، قم، 1375.
 • کارشناس کتاب عربی دوم راهنمایی ایران، تهران (آموزش وپرورش ) 1360.
 • مقاله علمی – پژوهشی تحت عنوان ” اهمیة الترجمة في العصور المختلفة ” دانشگاه الأزهر، کنفرانس بین المللی، محل چاپ دانشکده روابط بین الملل ، 1998.
 • ترجمه جلد 11 “صحیفه نور” امام خمینی ، ایران ، تهران ، نشر آثار امام.
 • ترجمه چکیده مقالات ( فصلنامه مصباح ) دانشگاه امامحسین از شماره 12- 24، ایران، قم 1376 – 1373.
 • ترجمه سه فصلنامه از فارسی به عربی تحت عنوان” العلاقات الإیرانیة الدولیة ” ،  ایران ، دفتر مطالعات سیاسی ، 2008 – 2009.
 • نظارت بر ترجمه ( فرهنگ تصویری ) چهار زبانه دانش آموز،تک جلدی، ایران، قم ، 1379.
 • ویراستاری کتاب ” دیپلماسی چند جانبه ”  تألیف دکتر محمد جواد ظریف و دکتر سجادی پور، مترجم عبیرصلاح، در 1000 صفحه، چاپ اردن ، 1395. 
 • ویراستاری مقالات مجله علمی_ پژوهشی کربلا تحت عنوان ( همایش میراث مشترکتاریخی- تمدنی ایران و عراق 1397.
 • ترجمه ( فارسی به عربی )  کتاب ” دانستنی های زعفران ”  مؤلف دکترسید محمد حسینی ، ایران ، انتشارات آهوان ، 1395.
 • ترجمه فرهنگ مصور سه زبانه ( انگلیسی – عربی – فارسی ) با جمله سازی ، ایران ،  تهران ، انتشارات تفکر سازان آل یاسین . 1396