درباره ی ما


فعالیت ها و پژوهش های علمی مؤسسه 


جناب دکتر یاسین صلواتی  ( مدیر مؤسسه فرهنگی و هنری آل یاسین ) فعالیت های پژوهشی وعلمی

 • تألیف کتاب  “الموسوعة العربیة المیسرة” ، کتاب مذکور یک دائرة المعارف 2 جلدی بوده است که توسط اینجانب در 9 جلد، و 2000 صفحه تکمیل و در سال ،2001 در بیروت چاپ شده است.
 • ویراستار و مصحح کتاب  ” فرهنگ اصطلاحات معاصر ” (عربی – فارسی )  در 632 صفحه ،  یک جلد ،  سال1377 ،  چاپ دوم ،  ایران ،  قم .
 • ویراستار و مصحح  مقاله ” أمراء الکوفة و حکامها ” ،  به زبان عربی ،  ایران ،  تهران ، 2004.
 • نظارت بر ترجمه کتاب ” موسوعة النحو و الصرف و الإعراب ” مؤلف إمیل بدیع یعقوب، ایران ، قم ، 1420.
 • نظارت بر ترجمه و شرح کتاب “مبادی العربیة ( با حل کامل تمرینات )  ” ،  ایران ، قم، 1375.
 • تألیف “مجموعه آموزشزبان عربی” روزنامه نگاری و سیاست ( بررسی مطبوعات بإنضمام فرهنگ نامه به همراه ترجمه اصطلاحات به زبان  فرانسه و انگلیسی ) ، ایران، قم ، 1383.
 • تألیف کتاب عربی چهارم فرهنگ و ادب ( به  مدت 15 سال درمدارس ایران تدریس شد ) ، ایران ، تهران ( آموزش و پرورش ) 1361.
 • کارشناس کتاب عربی دوم راهنمایی ایران، تهران (آموزش وپرورش ) 1360.
 • مقاله علمی – پژوهشی تحت عنوان ” اهمیة الترجمة في العصور المختلفة ” دانشگاه الأزهر، کنفرانس بین المللی، محل چاپ دانشکده روابط بین الملل ، 1998.
 • ترجمه جلد 11 “صحیفه نور” امام خمینی ، ایران ، تهران ، نشر آثار امام.
 • ترجمه چکیده مقالات ( فصلنامه مصباح ) دانشگاه امامحسین از شماره 12- 24، ایران، قم 1376 – 1373.
 • ترجمه سه فصلنامه از فارسی به عربی تحت عنوان” العلاقات الإیرانیة الدولیة ” ،  ایران ، دفتر مطالعات سیاسی ، 2008 – 2009.
 • نظارت بر ترجمه ( فرهنگ تصویری ) چهار زبانه دانش آموز،تک جلدی، ایران، قم ، 1379.
 • ویراستاری کتاب ” دیپلماسی چند جانبه ”  تألیف دکتر محمد جواد ظریف و دکتر سجادی پور، مترجم عبیرصلاح، در 1000 صفحه، چاپ اردن ، 1395. 
 • ویراستاری مقالات مجله علمی_ پژوهشی کربلا تحت عنوان ( همایش میراث مشترکتاریخی- تمدنی ایران و عراق 1397.
 • ترجمه ( فارسی به عربی )  کتاب ” دانستنی های زعفران ”  مؤلف دکترسید محمد حسینی ، ایران ، انتشارات آهوان ، 1395.
 • تآلیف کتاب ” آموزش زبان عربی” بررسی مطبوعات با فرهنگ نامه به زبان فرانسه و انگلیسی ، اخبار عربی جهان از تلویزیون mbc ، ایران ، تهران ، انتشارات تفکر سازان آل یاسین ،  1394.
 • تألیف فرهنگ مصور چهار زبانه ( عربی –  فارسی  –  انگلیسی  –  فرانسه ) ایران ، تهران ، انتشارات تفکر سازان آل یاسین . 1396
 • ترجمه فرهنگ مصور سه زبانه ( انگلیسی – عربی – فارسی ) با جمله سازی ، ایران ،  تهران ، انتشارات تفکر سازان آل یاسین . 1396

فعالیت های اجرایی و تدریس

 • تدریس زبان و ادبیات عرب در حوزه های علمیه قم و تهران و مؤسس بخش زبان عربی در دفتر تبلیغات اسلامی – قم .
 • مؤسس بخش زبان  وادبیات عربی دانشکده روابط بین الملل ، عضو هیأت علمی و رئیس آن بخش به مدت  35 سال.
 • تدریس زبان و ادبیا ت عربی در دانشگاه تربیت معلم .
 • تدریس زبان و ادبیا ت عربی در دانشکده علوم قضایی .
 • تدریس زبان و ادبیا ت عربی در دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال –  مرکز  – جنوب .
 • تدریس متون اسلامی در دانشگاه  امیر کبیر .
 • تدریس کرسی زبان فارسی در دانشگاه سلطان قابوس – سلطنت عمان.